دانشگاه کشاورزی و جنگلداری Mendel چک

یکی از قدیمی ترین دانشگاه های چک ,دانشگاه Mendelمی باشد که در این دانشگاه دروس کشاورزی و جنگلداری تدریس می شود.این دانشگاه شامل چهار دانشکده و یک موسسه است که در سال ۱۹۱۹این دانشگاه در چک تاسیس شد.

 

دانشگاه کشاورزی و جنگلداری Mendel چک

برای تحصیل در دانشگاه کشاورزی چک شما می توانید رشته هایی را انتخاب کنید که هر رشته در یکی از دانشکده های این دانشگاه تدریس می شود:

۱-دانشکده بذر شناسی دانشگاه کشاورزی و جنگلداری

۲-دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه کشاورزی و جنگلداری

۳-موسسه آموزش مستمر (برنو) دانشگاه کشاورزی و جنگلداری

۴-دانشکده باغبانی (واقع در لدنایس) دانشگاه کشاورزی و جنگلداری

۵-دانشکده مهندسی ژنیک گیاهی دانشگاه کشاورزی و جنگلداری

تعداد دانشجو های در حال تحصیل دانشگاه و دانشکده های Mendel کشور چک در سال ۲۰۰۷ ,مجموع ۸۰۰۰ دانشجو بوده است.امااز سال ۲۰۱۳ به بعد تعداد دانشجو های در حال تحصیل دانشگاه Mendel کشور چک حدود ۳ برابر سال ۲۰۰۷ شده است که این آمار نشان دهنده پیشرفت این دانشگاه بوده است.

رشته های جدید در دانشگاه Mendel کشور چک در مقطع کارشناسی ۲۱ رشته می باشد که در  ۲۵ شعبه تدریس می شود,همچنین در مقطع کارشناسی ارشد ۱۳ رشته می باشد که در ۱۷ شعبه تدریس می شود که مدت زمان تحصیل کارشنانسی ارشد (فوق لیسانس)در این دانشگاه ۵ سال می باشد و رشته های تحصیلی در مقطع دکترا ۱۹ رشته که در ۲۹ شعبه برای دانشجویان متقاضی ارائه می شود.

اما بزرگسالان که قصد تحصیل را دارند هم می توانند در دانشگاه Mendel کشور چک تحصیل کنند که  مدرسان فنی حرفه ای و بزرگسالان برای آنها آموزش می دهند که در رشته هایی ماننده  باغ گیاه شناسی و کشاورزی برای داوطلبان آموزش و تدریس می کنند.