دانشگاه علوم اقتصادی مجارستان

دانشگاه علوم اقتصادی مجارستان

  دانشگاه علوم اقتصادی مجارستان که در سال های قبل نام های دیگری داشته است و بر اثر فعالیت های سیاسی کشور مجارستان به دانشگاه علوم اقتصادی بوداپست تغییر نام یافت.در حال حاظر نام این دانشگاه ,هم نام پادشاه کوروینوس ماتیاس تغییر نام یافت است. دانشگاه علوم اقتصادی مجارستان تا سال 2006 تقریبا 17000 دانشجو در حال تحصیل در چند دانشکده این ...
×