اهمیت و شرایط تحصیل در اسپانیا

اهمیت و شرایط تحصیل در اسپانیا

تحصیل در اسپانیا: یکی از معتبرترین ومعروفترین مراکز اموزشی درسطح اروپا و دنیا در کشور اسپانیا قرار دارد که این مراکز در بیشتر رشته ها فعالیت می کنند. در سالهای اخیررشته های پزشکی واقتصاد زبانزد محافل مهم علمی جهان به شمار می آید. این مراکز در سه مقطع کارشناسی-کارشناسی ارشد ودکترا دانشجو می پذیرند.وزارت علوم ایران بیش از ۳۰ دانشگاه دولتی ...
×