شرایط تحصیل در رومانی چیست

شرایط تحصیل در رومانی چیست

شرایط تحصیل در کشور رومانی به شرح زیر می باشد که ما به مهم ترین های آن پرداخته ایم از آنجا که رومانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است تحصیل در این دانشگاه از مزایای ویژه ای بر خور است. اول اینکه مدرک این دانشگاه در کل اروپا و کانادا و آمریکا معتبر است و دیگر اینکه امکان انتقال موقت یا ...
×