تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهر ایاش

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهر ایاش

دانشگاه های رومانی: یکی از بهترین دانشگاه ها برای تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه ایاش رومانی است. این  دانشگاه در هر سال بیش از 500 دانشجو از سراسر جهان پذیرش می‎کند. این پذیرش شامل دانشجوهای جدیدالورد و انتقالی از دانشگاه‎های پزشکی دیگر است. تمایز دانشگاه علوم پزشکی ایاش در نحوه پذیرش و روند ثبت نام و مکانهای است که برای اسکان ...
×