دانشگاه معماری کیف اوکراین

دانشگاه معماری کیف اوکراین

دانشگاه معماری شهر کیف در کشور اوکراین دانشجو می پذیرید.این دانشگاه ملی در سال 1930 تجدید بنا شد که بر اساس دانشکده معماری انستیتوی هنر معماری و ساخت و ساز شده است که 9 سال بعد از آن نام دانشگاه به انستیتو مهندسی ساختمان کیف تغییر نام داد. این دانشگاه که در سال 1999 با حکم رئیس جمهور اوکراین عنوان ملی ...
×