دانشگاه کشاورزی و جنگلداری Mendel چک

دانشگاه کشاورزی و جنگلداری Mendel چک

یکی از قدیمی ترین دانشگاه های چک ,دانشگاه Mendelمی باشد که در این دانشگاه دروس کشاورزی و جنگلداری تدریس می شود.این دانشگاه شامل چهار دانشکده و یک موسسه است که در سال 1919این دانشگاه در چک تاسیس شد.   برای تحصیل در دانشگاه کشاورزی چک شما می توانید رشته هایی را انتخاب کنید که هر رشته در یکی از دانشکده های این ...
×