تحصیل دوگانه در تایلند

تحصیل دوگانه در تایلند

شرایط تحصیل در تایلند: افرادی که می خواهند تحصیل را در یکی از دانشگاه های اروپائی ،آمریکای شمالی و اقیانوسیه تجربه کنند اما شرایط موجود را ندارند می توانند از طریق تایلند و دوره های اموزشی دو گانه تایلند  اقدام کنند. وقتی که فرد دوره مورد نظر را در تایلند آغاز کند بعد از گذشت نیمی از دوره تحصیلی خود ...
×